چگونه کسب و کار تولیدی راه بندازیم ؟

گزارش کاراموزی ماده22 قانون ثبت

نویسنده :شهلا امیری
تاریخ:سه شنبه 7 بهمن 1393-11:49 ق.ظ

گزارش کاراموزی ماده22 قانون ثبت

قیمت:125000ریال

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

مقدمه................................

فصل اول: حق عینی.....................

مبحث اول: اموال......................

گفتار اول: مفهوم مال.................

الف: اعتباری است.....................

ب: نسبی است..........................

گفتار دوم: اموال و حقوق مالی.........

گفتار سوم: خصائص و مصادیق اموال......

الف: خصائص...........................

ب: مصادیق............................

گفتار چهارم: اقسام اموال.............

الف: اموال مادی......................

ب: اموال غیر مادی....................

گفتار پنجم: حقوق مترتب بر اموال......

الف: حق عینی.........................

ب: حق دینی...........................

مبحث دوم: صاحبان اموال...............

گفتار دوم: تابعیت  اشخاص.............

مبحث سوم: تصرف در اموال..............

گفتار اول: حق عین ومالكیت............

گفتار دوم: عناصر تشكیل دهنده حق عینی.

گفتار سوم: راههای ایجاد حق عینی......

الف: راههای ارادی....................

ب: راههای غیر ارادی..................

گفتار چهارم: تصرف به عنوان مالكیت....

الف: مالكیت..........................

ب: رابطه تصرف با مالكیت..............

گفتار پنجم: قاعده ید.................

الف: ویژگیهای قاعده ید...............

1-تعریف قاعده ید و مفهوم آن..........

2-ید و علم اصول......................

3-ید و فرض قانونی....................

4-اماریت ید..........................

5-ید و انواع حقوق عینی...............

6-اماره ید و علم قاضی................

ب: عناصر ید مالكانه..................

گفتار ششم: ضمان ید...................

الف: شرائط ایجاد ضمان ید.............

ب: عناصر ضمان ید.....................

گفتار هفتم: غصب......................

الف: تعریف و مختصات..................

ب: عناصر غصب.........................

گفتار هشتم: ید امانی.................

الف: تعریف...........................

ب: عناصر ید امانی....................

فصل دوم: اموال غیر منقول و ثبت آن....

مبحث اول: املاك.......................

گفتار اول: خصائص و انواع.............

الف: خصائص...........................

ب: انواع.............................

گفتار دوم: عناصر اموال غیر منقول.....

الف: عنصر مالكیت.....................

1-مالكیت عین و منافع.................

2-مالكیت مفروز و مشاع................

3-مالكیت عمومی و خصوصی...............

ب: عنصر ملك..........................

1-عرصه...............................

2-اعیان..............................

گفتار سوم: حقوق مالكین اموال غیر منقول و پایه های قانونی آن...................................

الف: حقوق مالكین اموال غیر منقول.....

ب: پایه های قانونی...................

1-مالكیت در قانون اساسی..............

2-مالكیت در قانون مدنی...............

3-مالكیت در قانون ثبت اسناد و املاك...

گفتار چهارم: تحدید مالكیت اموال غیر منقول  

الف: تحدید ناشی از ضمان قهری.........

ب: تحدید قراردادی....................

1-تحدید موقت.........................

2-تحدید دائم.........................

گفتار پنجم: تحدید مالكیت در عین اموال غیر منقول

الف: اشاعه...........................

ب: حق ارتفاق.........................

ج: حریم املاك.........................

د: حق رهن............................

گفتار ششم: تحدید در منافع اموال غیر منقول  

الف: حق كسب و پیشه و حق سرقفلی.......

ب: حق زارعانه........................

مبحث دوم: ثبت مقدماتی املاك...........

گفتار اول: ثبت عمومی.................

گفتار دوم: وظایف ادارات ثبت اسناد و املاك در مورد ثبت عمومی................................

الف: نشر آگهی موضوع ماده 9 ق.ث. .....

ب: نشر آگهی  موضوع ماده 10 ق.ث. .....

ج: توزیع اظهارنامه ثبتی..............

د: تشكیل پرونده ثبتی و تعیین پلاكتهای اصلی و فرعی  

ن: نشر آگهی موضوع ماده 11 ق.ث. ......

و: نشر آگهی موضوع ماده 14 ق.ث. ......

هـ: صدور سند مالكیت..................

گفتار سوم: وظایف صاحبان و متصرفین قانونی املك در مورد ثبت عمومی................................

الف: ارائه دلایل مثبت  مالكیت.........

ب: دفاع از تقاضای ثبت................

ج: پرداخت هزینه های قانونی...........

گفتار چهارم: احاله اعتراض به مراجع قضائی

الف: اعتراض به ثبت ملك...............

ب: اعتراض به تحدید حدود..............

ج: اعتراض صاحب حق ارتفاق.............

د: اعتراض سایر ذوی الحقوق............

مبحث سوم: آثار ثبت املاك..............

گفتار اول: آثار درخواست ثبت و صدور سند مالكیت  

الف: آثار درخواست ثبت................

ب: آثار صدور سند مالكیت..............

گفتار دوم: عناصر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك

الف: عنصر اول ‹‹ملك››................

ب: عنصر دوم ‹‹رعایت قانون››..........

ج: عنصر سوم ‹‹دولت››.................

د: عنصر چهارم ‹‹دفتر املاك››..........

ن: عنصر پنجم ‹‹مالك››................

و: عنصر ششم ‹‹انتقال ارادی››.........

هـ: عنصر هفتم ‹‹انتقال قهری››........

گفتار سوم: ارزش اثباتی مندرجات دفتر املاك

الف: دفتر املاك و امارات قانونی.......

ب: دفتر املاك و شهادت شهود............

گفتار چهارم: طرح یك مسئله............

گفتار پنجم: ثبت املاك و مرور زمان.....

فصل سوم: اسناد.......................

مبحث اول: اعتبار و قدرت اجرائی اسناد.

گفتار اول: ارزش اثباتی اسناد.........

الف: اسناد رسمی......................

ب: اسناد عادی........................

ج: اسنادی كه در حكم سند رسمی هستند...

گفتار دوم: قدرت اجرائی...............

الف: صدور اجرائیه با اسناد تجاری.....

ب: صدور اجرائیه به وسیله اظهارنامه...

ج: تخلیه اماكن استیجاری..............

مبحث دوم: سقوط اعتبار اسناد..........

گفتار اول: ابطال اسناد...............

الف: جعل.............................

ب: اسناد مالكیت معارض................

گفتار دوم: سقوط رسمیت سند و تبدیل آن به سند عادی  

الف: عدم رعایت مقررات مربوط به ظاهر سند

ب: عدم صلاحیت مامور تنظیم كننده سند رسمی

گفتار سوم: انتفاء‌ موضوع اسناد........

الف: انتفاء موضوع اسناد با اراده متعاملین یا یكی از آنان.....................................

ب: انتفاء موضوع اسناد به وسیله وضع قانون

گفتار چهارم: فقدان سند مالكیت........

مبحث سوم: اسناد مربوط به معاملات......

گفتار اول: مقررات مربوط به ظاهر سند رسمی

الف: نحوه ثبت و تحریر................

ب: امضای متعاملین شهود و سر دفتر.....

گفتار دوم: شرایط اساسی صحت معامله....

الف: قصد و رضای طرفین معامله.........

ب: اهلیت طرفین معامله................

ج: موضوع معین كه مورد معامله است.....

د: مشروعیت جهت معامله................

گفتار سوم: طرح یك مسئله..............

گفتار چهارم: آثار ثبت اسناد معاملات غیر منقول

گفتار پنجم: اعتبار اسناد معامله غیر منقول كه در خارج از كشور تنظیم شده باشد....................................

گفتار ششم: اسناد قابل درج در دفتر املاك  

الف: اسنادی كه مستقیما در دفتر املاك ثبت می شوند.  

1- سند انتقال قطعی...................

2- ثبت ملك به نام وارث...............

3-ثبت ملك به نام موصی له............

ب: اسنادی كه مستقیما در دفتر املاك قابل ثبت نیست

1- سند نكاح..........................

2- سند اقرار........................

3- مداركی كه دال بر اخذ به شفعه است..

4- اسناد عادی كه اعتبار آنها در دادگاه محرز شده است

5- سند وكالت.........................

فصل چهارم: دولت و اموال غیر منقول....

مبحث اول: هیئت ها و مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اموال غیر منقول................................

گفتار اول: هیئت نظارت و شورایعالی ثبت

الف: وظایف هیئت های نظارت............

1-اشتباهاتی كه در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده است

2-كشف اشتباه بعد از ثبت ملك در دفتر املاك

3-اشتباه در مفاد اسناد رسمی..........

4-شكایت از تصمیم رئیس واحد ثبتی......

گفتار دوم: آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

الف: صلاحیت دیوان عدالت اداری در اعتراض به آراء‌ شورایعالی ثبت..................................

ب: ابطال بخشنامه وزارت دادگستری......

گفتار سوم: هیئت های حل اختلاف.........

گفتار چهارم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اراضی موات

الف: مشخصات اراضی موات...............

ب: اقسام زمین موات...................

1-موات بالاصاله.......................

2-موات بالعرض........................

ج: مرجع تشخیص اراضی موات شهری........

د: مرجع تشخیص اراضی موات واقع در خارج محدوده شهرها

گفتار پنجم: مرجع تصمیم گیرنده در خصوص جنگلها و مراتع  

الف: مشخصات اراضی جنگلی و مراتع......

ب: مرجع تشخیص اراضی جنگلی و مراتع....

ج: اعتراض به تشخیص جنگل یا مرتع......

گفتار ششم: مراچع تصمیم گیرنده در خصوص كاربری اراضی شهری

و خارج از محدوده شهرها...............

الف:‌ كاربری اراضی شهری...............

ب: كاربری اراضی واقع در خارج از محدده شهرها

مبحث دوم: تغییرات كمی و كیفی در اموال غیر منقول

گفتار اول: تفكیك و افراز.............

الف:‌ افراز...........................

1-طبیعت غیر قابل افراز املاك..........

2-منع قانونی.........................

ب: تفكیك.............................

گفتار دوم: احداث و ثبت اعیان.........

الف: پروانه ساختمان..................

ب: الزام شهرداریها به صدور پروانه ساختمان در خصوص املاكی كه طرحهای

عمومی و عمرانی قرار گرفته اند. ......

گفتار سوم: مساحت املاك................

الف: ثبت مساحت.......................

ب: اضافه مساحت در نقل و انتقال املاك..

مبحث سوم: محدودیت و ممنوعیت در انتقال اموال غیر منقول

گفتار اول: محدودیت در نقل و انتقال املاك

الف: محدودیت در انتقال عین مال غیر منقول

ب: محدویت در انتقال حقوق مربوط به املاك  

ج: محدودیت اتباع خارجه در تملك اموال غیر منقول

گفتار دوم: ممنوعیت انتقال املاك.......

الف: توقیف املاك ثبت شده..............

ب: توقیف املاكی كه در جریان عملیات مقدماتی ثبت هستند

ج: توقیف املاك ثبت نشده...............

گفتار سوم: معامله معارض..............

گفتار چهارم: طرح یك مسئله............

الف:‌ استدلال اول......................

ب: استدلال دوم........................

فصل پنجم: قطع رابطه مالكیت...........

مبحث اول: قطع ارادی رابطه مالكیت.....

گفتار اول: عقد و اقاله...............جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

گزارش کاراموزی کارخانه بافندگی تابان

نویسنده :شهلا امیری
تاریخ:سه شنبه 7 بهمن 1393-06:20 ق.ظ

گزارش کاراموزی کارخانه بافندگی تابان

قیمت:85000ریال


گزارش کاراموزی کارخانه بافندگی تابان

فهرست

عنوان..................................................................................... صفحه

فهرست................................................................................. 3

مقدمه................................................................................... 9

فصل اول

تاریخچه كلی كارخانه ................................................................ 11

مشخصات كلی و موقعیت كارخانه................................................. 11

فصل دوم

تشكیلات سازمانی كارخانه............................................................ 13

فصل سوم

مواد اولیه................................................................................... 14

محصولات.................................................................................... 15

فصل چهارم

تأسیسات................................................................................. 17

بخار و آب...................................................................................17

دیگ بخار ................................................................................... 17

منبع دیگازور.............................................................................. 17

منبع زمینی............................................................................... 18

منبع هوایی............................................................................... 18

چهار منبع استوانه ای در داخل سالن ............................................. 18

تصفیه آب.................................................................................. 19

منابع سوخت و مصرفی.................................................................. 19

تخلیه و رسوب گیری دیگ بخار................................................... 19

برق........................................................................................... 19

فصل پنجم

كنترل كیفیت ....................................................................... 21

فصل ششم

گردش مواد اولیه تا محصول.......................................................... 23

انبار مواد اولیه........................................................................ 23

رنگرزی .................................................................................. 23

حلاجی................................................................................... 23

كاردینگ.................................................................................... 24

رینگ........................................................................................ 24

بوبین پیچی ............................................................................... 24

چله پیچی................................................................................ 24

بافندگی................................................................................... 24

تكمیل...................................................................................... 25

خیاطی................................................................................... 25

فصل هفتم

انبار........................................................................................ 26

پرس و عدل بندی كردن.............................................................. 26

الیاف اكریلیك.......................................................................... 27

الیاف ارلون............................................................................ 28

الیاف اكریلان .........................................................................29

خواص فیزیكی و شیمیایی الیاف اكریلیك.................................... 29

فصل هشتم

ماشین آلات............................................................................. 30

فصل نهم

رنگرزی .................................................................................33

كاربرد مواد مورد استفاده در سالن رنگرزِی................................... .34

فصل دهم

باز كردن و تمیز كردن الیاف (حلاجی كردن).................................. 35

اهداف حلاجی........................................................................ 35

روش حلاجی در كارخانه تابان......................................................... 36

طرز كار ماشین باز كننده ولف........................................................ 37

آب و روغن زدن الیاف ............................................................. 39

اهداف آب و روغن زدن به الیاف ........................................... 39

روشهای آب و روغن زدن به الیاف .............................................. 40

فصل یازدهم

كاردینگ........................................................................... 41

طرز كار ماشین كاردینگ........................................................ 41

قسمت های اصلی ماشین كارد..................................................... 46

دستگاه تغذیه................................................................................ 46

كارد مقدماتی............................................................................. 48

كارد میانی (بریكو دوم)............................................................. 48

كارد نهایی (كاردر)................................................................. 49

كندانسور....................................................................................... 49

عملیات كارد.................................................................................... 50

پوشش كارد...................................................................................... 50

تنظیم فواصل بین قسمتهای كارد..............51

نكات مهم در مورد تنظیم فاصله بین قسمتها................................................................. 52

عیوب كلی در ماشین كارد........................................................................................... 53

نتایج كلی در مورد عیوب ماشین های كارد.................................................................. 53

فصل دوازدهم

رینگ.......................................................................................................................... 55

اهداف استفاده از ماشین رینگ.................................................................................... 55

طرز كار ماشین رینگ.................................................................................................. 55

قسمتهای اصلی تشكیل دهنده ماشین های رینگ........................................................... 56

تاب نخ......................................................................................................................... 63

فصل سیزدهم

بوبین پیچی................................................................................................................... 64

اهداف بوبین پیچی....................................................................................................... 64

انواع ماشین های بوبین پیچی......................................................................................... 66

غلطك محرك بوبین................................................................................................... 68

به كار انداختن و متوقف كردن ماشین.......................................................................... 68

كنترل بسته نخ و تنظیم آن............................................................................................. 70

قرار دادن نخ روی بسته................................................................................................. 70

دلایل به كارگیری وسایل توقف دستگاه....................................................................... 70

وضعیت ماسوره ریسندگی روی ماشین بوبین پیچی....................................................... 71

فصل چهاردهم

چله پیچی..................................................................................................................... 72

قفسه یك ردیفه: (single End)............................................................................... 75

قسمت جلو ماشین (Head stock)............................................................................ 75

قسمت توقف الكتریكی (stop motion).................................................................. 76

شانه............................................................................................................................. 77

كشش وارده به نخ در چله پیچی.................................................................................. 77

چله پیچی بخشی(SECTIONAL WARPING)...........79

كیفیت كار چله پیچی ................................................................................................. 82

فصل پانزدهم

نخ كشی...................................................................................................................... 86

ماشین گره زنی............................................................................................................ 87

روشهای نخ كشی (چله كشی)..................................................................................... 88

فصل شانزدهم

بافندگی ...................................................................................................................... 89

كناره گیر پارچه........................................................................................................... 91

ورد ماشین بافندگی...................................................................................................... 92

میل میلك.................................................................................................................... 92

لامل و دنده شانه ای..................................................................................................... 93

غلطك نخ تار (اسنو).................................................................................................... 94

پل نخ تار...................................................................................................................... 95

پل پارچه...................................................................................................................... 95

غلطك پیچیدن پارچه................................................................................................... 96

عملیات مختلف در ماشین بافندگی............................................................................... 96

ماشین ژاكارد............................................................................................................... 98

اصول كار ژاكارد........................................................................................................ 98

مراحل مختلف آماده كردن یك ماشین ژاكارد............................................................ 100

فصل هفدهم

تکمیل......................................................................................................................... 105

خارزنی....................................................................................................................... 105

تراش........................................................................................................................... 107

عیوب ترا ش................................................................................................................ 108

طرح فانتزی وجلا دادن به پرز...................................................................................... 108

بخار دادن.................................................................................................................... 109

خیاطی......................................................................................................................... 110

منابع....................................111جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

گزارش کاراموزی كنترل كیفیت وتكنولوژی(سوسیس كالباس وهمبرگر)

نویسنده :شهلا امیری
تاریخ:سه شنبه 30 دی 1393-11:30 ق.ظ

گزارش کاراموزی كنترل كیفیت وتكنولوژی(سوسیس كالباس وهمبرگر)

قیمت:100000ریال

گزارش کاراموزی كنترل كیفیت وتكنولوژی(سوسیس كالباس وهمبرگر)

فرمت كاراموزی        

نامه های كارخانه          

فهرست      

پیشگفتار  

بخش اول اشنایی با مكان كاراموزی

مقدمه

تاریخچه سازمان

نمودارسازمانی

نوع محصولات تولیدی

فرایندتولید

بخش دوم

بررسی جزییات سازمانی بخش صنایع

اموراجرایی دردست اقدام

برنامه های اینده

تكنیكهای موجود

بخش سوم كنترل كیفیت سوسیس كالباس همبرگر

مقدمه ای از كنترل كیفیت

تاریخچه سوسیس وكالباس درایران

صنعت سوسیس وكالباس

خلاصه كنترل كیفیت سوسیس وكالباس

كنترل كیفیت مواداولیه موردنیاز

كنترل كیفیت درحین تولید

كنترل كیفیت محصول تولیدشده

تاسیسات وتجهیزات

نتیجه گیریجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

گزارش کاراموزی آزمایش كنترل كیفیت مواد نفتی

نویسنده :شهلا امیری
تاریخ:پنجشنبه 18 دی 1393-11:55 ق.ظ

گزارش کاراموزی آزمایش كنترل كیفیت مواد نفتی

قیمت:5000ریال

گزارش کاراموزی آزمایش كنترل كیفیت مواد نفتی

فهرست مطالب

فصل اول- كلیات
پیشگفتار     2
نكاتی درباره ایمنی     3
فصل دوم -  معرفی پالایشگاه تهران
1-2- معرفی پالایشگاه تهران    6
1-1-2- تاریخچه ای از پالایشگاه تهران     7
2-1-2- لزوم تصفیه نفت خام و آزمایش فرآورده های آن    9
2-2- معرفی دستگاه های اصلی پالایش    10
1-2-2- معرفی دستگاه تقطیر در جو     10
2-2-2- معرفی دستگاه تقطیر در خلاء    11
3-2-2- معرفی دستگاه تهیه گاز مایع     11
4-2-2- معرفی دستگاه كاهش گرانروی    11
5-2-2- معرفی دستگاه تبدیل كاتالیستی    12
6-2-2- معرفی دستگاه تولید هیدروژن    12
7-2-2- معرفی دستگاه ایزوماكس    13
8-2-2- معرفی واحد روغنسازی    13
9-2-2- نحوه استخراج مواد روغنی بوسیله  حلالها    14
3-2- معرفی مجتمع كارخانجات روغن سازی پالایشگاه تهران    15
1-3-2- معرفی واحد تصفیه با حلال پروپان    15
2-3-2- معرفی واحد فورفورال    16
3-3-2- معرفی واحد موم گیری     16
4-3-2- واحد تصفیه با هیدروژن    17
4-2- معرفی سرویس های وابسته به پالایشگاه    18
تقسیم بندی قسمتهای مختلف داخل آزمایشگاه  و آزمایش های مربوطه  

فصل سوم- كنترل
1-3- اندازه گیری نقطه اشتعال در فضای باز     21
2-3- اندازه گیری نقطه اشتعال در فضای بسته    22
3-3- اندازه گیری نقطه اشتعال در فضای بروش able    23
4-3- اندازه گیری میزان فورفورال در مواد روغنی    24
5-3- تست میزان نفوذپذیری بری روی مواد نفتی    24
6-3- اندازه گیری نقطه نرمی قیر    25
7-3- اندازه گیری فشار بخار در مواد نفتی    26
8-3- اندازه گیری گراویتی بر  روی مواد نفتی     27
9-3- رنگ سنجی در مواد روغنی    28
10-3- اندازه گیری ویسكازیته در مواد نفتی    29
11-3- اندازه گیری نقطه ریزش در مواد روغنی    30
12-3- تقطیر مواد نفتی    31
13-3- اندازه گیری نقطه انجماد بر روی سوخت جت    32
14-3- اندازه گیری میزان خوردگی مواد نفتی     33
15-3- محاسبه میزان اسیدیته در مواد نفتی    33
16-3- محاسبه نقطه آنیلین در مواد نفتی    34
17-3- تست متیل اتیل كتون در مواد نفتی    35
18-3- اندازه گیری میزان ضریب شكست در مواد روغنی    35
19-3- اندازه گری درجه آرام سوزی بنزین (octan)    36
فصل چهارم- آزمایش های انجام شده بر روی آب
1-4- آزمایش های موجود بر روی آب صنعتی    40
1-1-4- اندازه گیری سختی كل در آب صنعتی    40
2-1-4- اندازه گیری T.D.S در آبهای صنعتی    40
3-1-4- اندازه گیری سیلیس در آبهای صنعتی    41
4-1-4- اندازه گیری نالكو 354 در آبهای صنعتی    41
5-1-4- اندازه گیری میزان Cl- در آب صنعتی    42
6-1-4- اندازه گیری میزان نمك در آب صنعتی    42
7-1-4- اندازه گیری قلیائیت نمك در آب صنعتی    43
8-1-4- اندازه گیری pb در آب صنعتی    43
9-1-4- فسفات در آب صنعتی    44
10-1-4- میزان اندازه گیری PH در آب صنعتی    44
2-4- آزمایش های متداول بر روی آب ترش
1-2-4- اندازه گیری میزان دی گلیكول آمین بر روی آب ترش (D.G.A)    45
2-2-4- اندازه گیری T.D.S و هدایت سنجی در آبهای ترش    46
3-2-4- اندازه گیری میزان H2S بر روی آب ترش واحد S.R.P    46
4-2-4- اندازه گیری آمونیاك در آب ترش    46
5-2-4- اندازه گیری نمك در آب ترش    47
6-2-4- اندازه گیری PH در آب ترش    47
7-2-4- اندازه گیری نیتریت در آب ترش    47
8-2-4- اندازه گیری میزان Fe در آب ترش    48
9-2-4- تست spent بر روی آب ترش    48
10-2-4- اندازه گیری قلیائیت كل     49
11-2-4- اندازه گیری مركاپتان در آب ترش    49
فصل پنجم - لیست آزمایشهای موجود در قسمتهای دیگرآزمایشگاه
1-5- لیست آزمایشهای گاز    51
2-5- لیست آزمایشهای ویژه     51
3-5- لیست آزمایشهای تجزیه     51جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

گزارش کاراموزی در شرکت تولیدی رشته حسابداری

نویسنده :شهلا امیری
تاریخ:چهارشنبه 10 دی 1393-09:25 ق.ظ

گزارش کاراموزی در شرکت تولیدی رشته حسابداری

قیمت:80000ریال

گزارش کاراموزی در شرکت تولیدی رشته حسابداری

فهرست مطالب

فصل اول: معرفی شركت  نوید آبگستر

بخش اول: تاریخچه شركت 4

بخش دوم: سرمایه و سهام شركت 4

بخش سوم: موضوع شركت           5

بخش چهارم: مركز اصلی شركت     5

بخش پنجم: اجزای شركت 5

بخش ششم: اداره امور شركت      6

بخش هفتم: سال مالی و صورتحساب شش ماهه    6

بخش هشتم: وضعیت پرسنل         7

فصل دوم: چارت سازمانی وشرح وظیفه

بخش اول: نمودار سازمانی شركت نوید آبگستر         8

بخش دوم: شرح وظایف     9

فصل سوم: حسابداری

بخش اول: حسابدار          23

بخش دوم: تعریف حسابداری          23

بخش سوم: وضعیت مالی 24

بخش چهارم: حساب        25

بخش پنجم: ثبت رویدادهای مالی در اسناد حسابداری           26

بخش ششم: سند پرداختی          29

بخش هفتم: لیست بیمه  30

بخش هشتم: تنخواه گردان            31

بخش نهم: تراز آزمایشی حساب های دفتر كل          32

بخش دهم: صورت های مالی طبقه بندیشده           33

بخش یازدهم: بستن حساب ها     47

فصل چهارم : نتیجه گیری

نتیجه‌گیری          52

فهرست جداول:

چارت سازمانی   8

سند حسابداری   54

سند پرداختی      55

لیست بیمه        56

لیست تنخواه گردان          57جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :7
  • ...  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  


Admin Logo
themebox Logoشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات