چگونه کسب و کار تولیدی راه بندازیم ؟

بررسی منبع کنترل درونی - برونی با عزت نفس

نویسنده :شهلا امیری
تاریخ:شنبه 11 بهمن 1393-01:30 ق.ظ

بررسی منبع کنترل درونی - برونی با عزت نفس

قیمت:100000ریال

بررسی منبع کنترل درونی - برونی با عزت نفس 

چكیده تحقیق

   پژوهش حاضر٬ با نام « بررسی رابطه منبع كنترل ( درونی- برونی) با عزت نفس » كه با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنین یافتن تفاوت  منبع كنترل و عزت نفس بین دانشجویان دختر و پسر , انجام شد.

   منبع كنترل كه دارای دو بعد درونی و بیرونی است و بنابر فرضیات راتر ,افرادی كه دارای منبع كنترل درونی هستند معتقدند كه اعمالشان نقش عمدهای در به حد اكثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای دارای منبع كنترل بیرونی٬ فكر میكنند برون دادهای بد یا خوب ارتباطی با رفتار انها ندارد.

   عزت نفس به مقدار ارزشی گفته میشود كه فرد به خود نسبت میدهد و فكر میكند دیگران برای او به عنوان یك شخص قائل هستند.

   جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان بوده و نمونه انتخاب شده نیز 60 نفر از دانشجویان كه شامل 30 دختر و 30 پسر بوده كه در كتابخانه ادبیات مشغول به درس خواندن بو دند و روش نمونه گیری نیز نمونه گیری در دسترس است.

  روش آماری كه در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ٬با توجه به این كه پژوهش دارای دو متغییر بوده كه هر كدام نیز دارای دو بعد بودند روش خی دو بود.

  نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر از قرار زیر است:

  1-بین عزت نفس ومنبع كنترل دختران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداری وجود ندارد.

  2-بین عزت نفس ومنبع كنترل پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداری وجود ندارد.

  3-بین عزت نفس دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ تفاوت معناداری وجود ندارد.

  4-بین منبع كنترل دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ تفاوت معناداری وجود ندارد.

فهرست مطالب

چكیده تحقیق                                    1

مقدمه                                        3

1- فصل اول                                11-8

1-1- بیان مسئله                              9

1-2- اهمیت پژوهش                             9

1-3- هدف پژوهش                                9

1-4-سوالات پژوهش                              10          

1-5-متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها      10

1-5-1- منبع کنترل                                10

1-5-1-2-تعریف عملیاتی                         11

1-5-2-عزت نفس                                 11

2- فصل دوم                                63-12

پیشینه نظری                                  13

2-1- نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان  در باره ی عزت نفس      13

2-1-1- نظریه جیمز                             13

2-1-2- نظریه مید                              14

2-1-3- نظریه کولی                             15

2-1-4- نظریه روزنبرگ                          17

2-1-5- نظریه سالیوان                          18

2-1-6- نظریه هورنای                           20

2-1-7- نظریه آدلر                             21

2-1-8- نظریه راجرز                            23

2-1-9- نظریه مزلو                            26

2-1-10-نظریه ی آلپورت                         27

2-1-11-نظریه ی دیگر روانشناسان                28

2-1-12-عزت نفس و غرور                             30

2-1-13-نقش خانواده در شكل گیری عزت نفس         38

2-1-14-نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان     41

 2-1-15-كمك تخصصی برای افزایش عزت نفس           42

 2-2-منبع كنترل                                 44

 2-2-1-رویكردها و نظریه های متفاوت درباره منبع   كنترل        45

 2-2-2-مفاهیم اساسی نظریه یادگیرِی اجتماعی       48

 2-2-3-تفاوت های فردی                          53

 2-2-4-كنترل                                    53

 2-2-5-واكنش در برابر از دست دادن كنترل         54

 2-2-6-منبع كنترل                               56

 2-2-6-1-منبع كنترل درونی                       57

 2-2-6-2-منبع كنترل بیرونی                       58

 2-2-6-3-ویژگی های افراد با منبع كنترل درونی    60

 2-2-6-4-ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی   62

 2-2-7- تصور راتر در باره انسان                 63

3- فصل سوم                               73-66

3-1 – طرح پژوهش                               67

3-2- جامعه ی مورد پژوهش                       67

3-3- نمونه روش نمونه گیری                         67

3-4-ابزارتحقیق                                67

3-4-1-آزمون منبع کنترل                        67  

3-4-2-آزمون عزت نفس                           69

3-5-روش اجرای پژوهش                           72

3-5-1-اجرای اصلی                              72

3-6-1-روش آمار                                72

4- فصل چهارم                              78-73

تجزیه و تحلیل آمارِِِی                            74

4-1-یافته های مربوط به سوال پژوهش             74

فصل پنجم                                                     81-79

5-1-بحث و نتیجه گیری                                     81

5-2-پیشنهادات                                                82

منابع                                                             83

ضمائم                                                          100-86                                                                                        جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بررسی رابطه عزت نفس با هر یک از پایگاههای هویت در دانش آموزان

نویسنده :شهلا امیری
تاریخ:دوشنبه 6 بهمن 1393-11:02 ق.ظ

 بررسی رابطه عزت نفس با هویت در دانش آموزان

قیمت:49000ریال

بررسی رابطه عزت نفس با هر یک از پایگاههای هویت در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی و سوم متوسطه مشهد

فهرست مطالب :

فصل اول :  کلیات

۱-۱- مقدمه

۱-۲-موضوع تحقیق

۱-۳-اهداف تحقیق

۱-۴-اهمیت موضوع

۱-۵-دلایل انتخاب موضوع

۱-۶-سوالات تحقیق

۱-۷-تعاریف عملیاتی واژه ها

فصل دوم : موضع گیری های نظری ویافته های پژوهشی درخصوص موضوع

۲-۱-موضع گیری های نظری درخصوص هویت وعزت نفس

۲-۱-۱-تعریف هویت وعزت نفس

۲-۱-۲-شکل گیری هویت

۲-۱-۳-نظریه های هویت

۲-۱-۴-نظریه های عزت نفس

۲-۲-یافته های پژوهشی درخصوص موضوع

-نتیجه گیری

فصل سوم :  روش پژوهش

۳-۱- روش تحقیق

۳-۲- جامعه و نمونه آماری

۳-۳- روش جمع آوری اطلاعات

۳-۴- ابزار اندازه گیری هویت

۳-۴- ابزاراندازه گیری عزت نفس

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم :  تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

۱-۴- بررسی جمعیت شناختی

۲-۴-  بررسی توصیفی و استنباطی فرضیه ها

فصل پنجم :  بحث و نتیجه گیری

۵-۱- بحث و نتیجه گیری

۵-۲- نتیجه گیری نهایی

-         محدودیتها

-          پیشنهادات

-          منابع

-          ضمائمجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر روش یادگیری مشارکتی بر روی عزت نفس،رشد،مهارت های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

نویسنده :شهلا امیری
تاریخ:چهارشنبه 17 دی 1393-10:54 ق.ظ

پایان نامه بررسی تاثیر روش یادگیری مشارکتی بر روی عزت نفس

قیمت:118000ریال

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر روش یادگیری مشارکتی بر روی عزت نفس،رشد،مهارت های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان


فهرست مطالبفصل اول
مقدمه و بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه‌ها
فرضیه‌های ویژة تحقیق
تعریف اصطلاحات تحقیق

فصل دوم
مقدمه
تعریف یادگیری مشارکتی
تاریخچه یادگیری مشارکتی
ویژگی های یادگیری مشارکتی
دیدگاه های انگیزشی
دیدگاه وابستگی اجتماعی
دیدگاه های شناختی
دیدگاه های رشدی
وظایف معلم در روش یادگیری از طریق مشارکتی
شیوه های یادگیری مشارکتی
سازماندهی یادگیری مشارکتی
مزایای یادگیری مشارکتی
عوامل موثر بر عزت نفس
چهار شرط عزت نفس
محیط روش های تدریس و تأثیر آن بر عزت نفس:
عزت نفس تحصیلی و پیشرفت تحصیلی
نقش یادگیری مشارکتی در رشد مهارتهای اجتماعی
تعریف مهارتهای اجتماعی
ویژگی های مهارتهای اجتماعی
بررسی پژوهش های انجام شده در زمینه یادگیری مشارکتی

فصل سوم
مقدمه
۳-۱- روش تحقیق
۳-۲- جامعه مورد بررسی
۳-۳- حجم نمونه و روش نمونه گیری
۳-۴- ابزار جمع آوری داده ها
مقیاس سنجش مهارتهای اجتماعی ماتسون
بررسی روایی و پایایی مقیاس مهارتهای اجتماعی
آزمون عملکرد روان شناسی
روش اجرا:
روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل ۴
نتیجه گیری و پیشنهادات
خلاصه تحقیق
پیشنهادهاجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت

نویسنده :شهلا امیری
تاریخ:شنبه 13 دی 1393-10:44 ق.ظ

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس

قیمت:100000ریال

موضوع پروژه :

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت  

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

فهرست مطالب

چکیده:
فرضیات پژوهش

فصل اول:
مقدمه:
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف تحقیق
فرضیه‌های اصلی تحقیق:
فرضیه های فرعی پژوهش:
متغیرهای پژوهش
۱- متغیر مستقل:
۲- متغیرهای وابسته:
۳- متغیرهای مداخله گر (تعدیل کننده):
۴-متغیرهای کنترل:
تعریف عملیاتی مهارت های زندگی:
تعریف عملیاتی سازگاری اجتماعی:
تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی:
تعریف عملیاتی اضطراب حالت:
تعریف عملیاتی اضطراب صفت:

فصل دوم: (مروری بر پیشینه پژوهش)
مقدمه:
تعریف عزت نفس
شکل گیری عزت نفس:
اهمیت عزت نفس
تفاوت عزت به نفس با اعتماد به نفس:
تفاوت عزت نفس با خویشتن پذیری:
تفاوت عزت نفس با مفهوم خود پنداره:
زمینه های مختلف عزت نفس
عزت نفس کلی:
عوامل موثر در رشد عزت نفس:
تاثیر جنسیت در رشد عزت نفس:
تعریف اضطراب:
نظریه روانکاوی:
نظریه های شناختی اضطراب:
نظریه یادگیری اجتماعی اضطراب:
نظریه های رفتاری اضطراب:
نظریه زیست شناختی اضطراب:
روش های مختلف اندازه گیری اضطراب:
افتراق بین اضطراب حالت و اضطراب صفت:
پیشرفت تحصیلی:
تعریف پیشرفت تحصیلی
دیدگاه های مختلف درباره پیشرفت تحصیلی:
عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی:
سازگاری اجتماعی:
عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی:
شرایط تحصیلی:
هوش:
گروه همسالان:
نظریه ها و دیدگاه های سازگاری اجتماعی:
دیدگاه روان پویایی:
دیدگاه یادگیری اجتماعی:
دیدگاه تحولی:
دیدگاه زیستی:
دیدگاه اجتماعی- فرهنگی:
ارتباط حیطه های مختلف زندگی فرد با مهارتهای زندگی
ارتباط نظریه های مشاوره با مهارت های زندگی
برنامه آموزش مهارت های زندگی:
خود توانمندسازی از طریق آموزش مهارت های زندگی
طبقه بندی مهارت های زندگی
۱-مهارت های بین فردی/ روابط انسانی:
۲-مهارت های حل مسئله/ تصمیم گیری:
مهارت های مربوط به سلامت جسمانی/ حفظ سلامتی:
اهمیت آموزش مهارت های زندگی در مدارس:
پیشینه تحقیقات پژوهش

فصل سوم:
(روش و تحقیق)
اهمیت آموزش مهارت های زندگی در مدارس:
پیشینه تحقیقات پژوهش
جامعه آماری:
ابزارهای تحقیق:
آزمون عزت نفس کوپراسمیت
آزمون اضطراب- حالت- صفت (STAI)
مقیاس رفتار سازگارانه وایلند
چگونگی اجرای آزمونها
نحوه اجرای آزمایش
نحوه اجرای آزمایش:
روش های آماری پژوهش:
روش های آماری توصیفی:
روشهای آمار استنباطی:

فصل چهارم: ندارد

فصل پنجم:
مقدمه:
تبیین یافته های آماری
فرضیه (۱)
فرضیه (۲):
فرضیه (۳):
فرضیه ۴:
فرضیه ۵:
تبیین یافته های جانبی
بحث ونتیجه گیری کلی:
مشکلات و محدودیت های پژوهش
پیشنهادات

مقدمه:

زندگی بشر تحت تاثیر تغییرات وسیع صنعتی، اجتماعی، فرهنگی، دچار تحول شده است. شمار زیادی از افراد قادر نیستند بین محركهای متنوع بیرونی ونیروهای متعارض درونی توازون ایجادكنند ودر فرایند رشد موزون و همه جانبه كه همانا هدف اصلی تعالی انسان است، دچار مشكل می شوند. بدیهی است كه كودكان ونوجوانان به سبب بی تجربگی و نا آگاهی از مهارتهای بازدارنده و تسهیل كننده، اصلاحی، بیشتر در معرض آسیبهای جدی درونی و اجتماعی هستند. دانش آموزانی كه مهارتهای مقابله با موقعیتهای تنش زا را ندارند، به نوعی مقهور آنها خواهند شد و بدین ترتیب مستعد اختلالات روانی، عاطفی، افسردگی، اضطراب و احتمالاً مصرف مواد مخدر و رفتارهای ضد اجتماعی خواهند شد این دانش آموزان در فرایند تصمیم گیری نیز دچار مشكل می‌شوند.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مقاله درباره عزت نفس و مناعت طبع

نویسنده :شهلا امیری
تاریخ:یکشنبه 23 آذر 1393-09:25 ق.ظ

مقاله درباره عزت نفس و مناعت طبع

قیمت:10000ریال

موضوع:

مقاله درباره عزت نفس و مناعت طبع

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

فهرست مطالب:
اشاره:
ضرورت عزت نفس در احادیث اسلامى
چارچوب بى نیازى از زبان معصومان (علیهم السلام)
برخى دستاوردهاى عزت نفس
برخى راهکارهاى عملى عزت نفس در سیره معصومان(علیهم السلام)
دعوت دیگران به عزتمندى
پى نوشت ها:
اشاره:
از جمله ویژگى هاى برازنده یک مؤمن معتقد، عزت نفس و اظهار بى نیازى از خلق خداست. این ویژگى سهم مهمى در آبرومندى فرد و تکریم گوهر انسانى او دارد. که طبیعتا آثار ژرفى در زندگانى، رفتار و روابط او به جا خواهد گذاشت. این نوشته کوتاه قصد آن دارد تا با بازخوانى و نگاهى دوباره به این فضیلت اخلاقى و رفتارى و ذکر مطالبى در این موضوع در قالب حدیث، سیره و رفتار بزرگانى چون امام به اهمیت و ضرورت آن بپردازد.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2  


Admin Logo
themebox Logoشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات